Espai d'informacions i difusió
de les TIC a la Comunitat UAB

Informació bàsica sobre protecció de dades

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informen que les vostres dades personals seran tractades, amb el vostre consentiment amb la finalitat de d’enviar-vos els darrers articles publicats al blog CanalTIC (https://canaltic.uab.cat).

La Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB, que és el responsable del tractament, no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d’altres destinataris sense el vostre consentiment, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional.

Les vostres dades seran conservades mentre sigui necessàries per a les finalitats del tractament.

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (tic.info@uab.cat), o a la a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del  Vallès) (sec.general@uab.cat), acompanyant a la sol·licitud còpia del DNI o de qualsevol altre document que us identifiqui.

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/)  i formular les consultes que considereu necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).